Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Lipno, dnia  12-12-2017 r.

RGK.271.16.2017
(nr ref. postępowania)

FULL Maszyny Budowlane Sp. z o.o.

ul. Bruszewska 20

03-046 Warszawa

 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP pod nr 621309-N-2017; data zamieszczenia: 23.11.2017 r. Numer sprawy: RGK.271.16.2017. Nazwa zadania: „Zakup i dostawa używanej samojezdnej równiarki drogowej”. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. Nr poz. 1579) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

FULL Maszyny Budowlane Sp. z o.o., ul. Bruszewska 20, 03-046 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełniają wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny. W prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę. Wykaz Wykonawców wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert:

Nr oferty  

Nazwa Wykonawcy

Kryterium 1 Kryterium 2 Suma zdobytych punktów
Cena Termin dostawy
Waga 60% Waga 40%
1 FULL Maszyny Budowlane Sp. z o.o.

ul. Bruszewska 20

03-046 Warszawa

60,00 40,00 100,00

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wyborze., art. 94 ust 2 pkt. 1 Pzp. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

    • Nr przetargu 621309-N-2017

Informacje

Rejestr zmian