Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: Kompleksowa usługa oświetlenia na terenie Gminy Lipno

Ogłoszenie nr 500040719-N-2017 z dnia 10-10-2017 r.
Lipno: Kompleksowa usługa oświetlenia na terenie Gminy Lipno OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY –
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipno, Krajowy numer identyfikacyjny 910866554, ul. ul. A. Mickiewicza  29, 87-600   Lipno, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 886 202, e-mail uglipno[at]poczta[dot]onet[dot]pl, faks 542 886 200.
Adres strony internetowej (url): www.uglipno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Kompleksowa usługa oświetlenia na terenie Gminy Lipno
Numer referencyjny  RGK.271.13.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa oświetlenia na terenie Gminy Lipno(konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego wraz z dostawą energii elektrycznej). 1. Czynności związane z utrzymaniem urządzeń oświetleniowych i cykliczność zabiegów wykonywane będą stosownie do: 1) Przepisów prawa budowlanego, 2) Instrukcji Eksploatacji Urządzeń Oświetlenia Zewnętrznego opracowanej przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE). 2. Utrzymanie urządzeń oświetleniowych obejmuje niezbędne czynności eksploatacyjne i konserwacyjne, a w szczególności: 1) oględziny i przeglądy techniczne urządzeń aparatury zasilającej, pomiarowej i sterowniczej, 2) wymianę uszkodzonych źródeł światła, 3) pomiary skuteczności ochrony od porażeń z częstotliwością przewidzianą przepisami, 4) wymianę uszkodzonych słupów i wysięgników nie nadających się do dalszej eksploatacji stanowiących własność Wykonawcy, 5) wymianę uszkodzonych opraw, 6) wymianę uszkodzonych tablic i szafek, 7) naprawę uszkodzonych odcinków linii napowietrznych i kablowych, 8) wymianę uszkodzonych elementów zasilania i sterowania oświetleniem, 9) podwieszanie zerwanych przewodów, 10) wymianę uszkodzonych opraw, oprawek, stateczników, kondensatorów, 11) wymianę uszkodzonych wysięgników, tabliczek słupowych, drzwiczek wnękowych latarń, 12) likwidację awarii w urządzeniach oświetlenia ulicznego, 13) dyspozycyjność i dozór techniczny nad urządzeniami oświetleniowymi, 14) utrzymanie czystości opraw oświetleniowych, zgodnie z zakresem ustalonym przez zamawiającego i skonsultowanym z wykonawcą każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywanych robót, 15) prowadzenie rejestru zdarzeń z czynności wymienionych w pkt. 1)-14) załączanego każdorazowo do wystawionej przez Wykonawcę miesięcznej faktury. 3. Wykonawca zobowiązany jest usunąć zagrożenie powstałe w wyniku awarii której skutki stanowią zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia (zagrożenie porażeniem lub pożarem, utrudnienia w ruchu ulicznym) niezwłocznie od powiadomienia Wykonawcy, nie później niż w ciągu 24 godzin. Postanowienie to nie dotyczy nieczynnych pojedynczych punktów świetlnych. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania przedmiotu zamówienia zawarty jest w istotnych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.
II.5) Główny Kod CPV: 50232100-1

Dodatkowe kody CPV:

09300000-2,
31527200-8

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 1) ppkt a) i b) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z ustawą z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. z 2016 r. Dz. U. poz. 446 ze zmianami) obowiązkiem Gminy Lipno jest finansowanie zadań własnych w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy. Na terenie Gminy Lipno istnieje 367 szt. punktów świetlnych stanowiących własność ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą 81-855 Sopot, ul. Rzemieślnicza 17/19. Aby realizować usługi w zakresie oświetlenia ulic, dróg i placów znajdujących się na terenie Gminy Lipno, Zamawiający musi posiadać zgodę właściciela sieci oświetleniowej na świadczenie usługi konserwacji oświetlenia ulicznego, przez innego wykonawcę niż ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Wyżej wymieniony Właściciel nie wyraził zgody na prowadzenie kompleksowej usługi oświetlenia ulicznego przez inne podmioty. Zróżnicowanie techniczne i własnościowe majątku oświetleniowego jest uzależnione od warunków lokalnych i rozwoju sieci w przyszłości. Aktualnie wszystkie czynne punkty oświetleniowe jak i urządzenia sterownicze stanowią majątek ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. i nie są instalacją wyodrębnioną w zakresie dostępności do układów sterowania. Większość szaf sterowniczych, usytuowanych jest w rozdzielniach nn stacji transformatorowych. Sytuacja ta powoduje konieczność dokonywania przez służby ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. stosownych dopuszczeń do pracy, polegających na wyłączeniu napięcia, przygotowania miejsca pracy wraz z ponownym załączeniem urządzeń do sieci, celem jej bezpiecznego wykonywania. Wykazany stan faktyczny i prawny wskazuje na spełnienie przesłanek, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1a i 1b ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów.

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
    • Nr przetargu 500040719-N-2017

Informacje

Rejestr zmian