Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej Białowieżyn – Kłokock nr 170522 C etap I (zmiana ogłoszenia)

Numer ogłoszenia: 136484 – 2016; data zamieszczenia: 30.05.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 128844 – 2016 data 20.05.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy w Lipnie, ul. A. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2886202, fax. 054 2886200.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
 • W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie nawierzchni jezdni i obejmuje: wykonanie nawierzchni drogi wraz poboczami, wykonanie zjazdów na przyległe działki, przeprowadzenie robót konserwujących na istniejących rowach przydrożnych. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Kłokock. Pas drogowy stanowią działki: 84 obręb Kłokock. Istniejąca droga posiada nawierzchnię gruntową z licznymi ubytkami. Teren objęty opracowaniem jest słabo zurbanizowany. Wzdłuż drogi zlokalizowane są pojedyncze siedliska mieszkalne. Na terenie objętym opracowaniem nie występuje zadrzewienie kolidujące z przebudową. Pozostały jedynie do usunięcia karpiny po wyciętych drzewach. Wzdłuż rowu zlokalizowane są młode samosiejki przewidziane do usunięcia. 2. Zakres robót obejmuje wykonanie drogi o szerokości 5,0 m o spadku daszkowym i jednostronnym 2% z obu stronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem nie sortowanym grubości 15 cm i rowami przydrożnymi. Wykonanie nawierzchni w technologii dwuwarstwowej z mieszanki mineralno – bitumicznej odpowiadającej kategorii ruchu KR1. Długość drogi – 990 mb. 3. Na odcinku drogi objętym modernizacją występują następująca infrastruktura: sieć wodociągowa, sieć teletechniczna, napowietrzne linie energetyczne. Inwestycja nie koliduje z infrastrukturą. W miejscu przecięcia z linią napowietrzną niweleta drogi jest zaniżona poniżej istniejącego terenu. Na odcinku gdzie sieć telefoniczna zlokalizowana jest pod jezdnią należy po jej zlokalizowaniu odkopać ręcznie i zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną typu AROT- A 160 PS o odporności na ściskanie 750 N i sztywności obwodowej 10 kN/m2 na długości min. 10 m końce rury należy uszczelnić. Po jej ułożeniu rurę należy obsypać warstwą piasku mi 10 cm grubości. Zagęszczenie wykopu przeprowadzić warstwami co 20 cm, zagęszczając go ręcznie lub lekkimi zagęszczarkami płytowymi (o szerokości nie większej niż 1,0 m do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia min 0,970. Nad istniejącym kablem na głębokości ok. 0,5 m ułożona jest taśma sygnalizacyjno-ostrzegawcza. 4. Odwodnienie zrealizować za pomocą spadków poprzecznych oraz podłużnych drogi. Rozwiązania projektowe nie powodują zmian w istniejących stosunkach wodnych. Projekt zakłada jedynie wykonanie robót konserwujących istniejących rowach przydrożnych oraz wykonanie przepustów pod zjazdami Fi 300 mm oraz przepustu pod drogą Fi 600 mm. Wyloty przepustów obrobić kamieniem polnym na podsypce cementowo – piaskowej. W km 0+103 występuje istniejący przepust, który nie jest przewidziany do remontu. 5. W trakcie prowadzenia robót ziemnych zachować szczególną ostrożność w miejscach istniejącego uzbrojenia podziemnego. Sugeruje się by prace te były prowadzone ręcznie. 6. Szczegółowo przedmiot zamówienia oraz zakres robót do wykonania określa dołączony do SIWZ przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna a także projekt wykonawczy, którego oryginał znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Każdy z wykonawców może dokonać wizji lokalnej terenu budowy (nie jest to wymóg obligatoryjny) celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu i uzyskania informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do porównania przedmiaru robót z dokumentacją projektową. W przypadku nie ujęcia w przedmiarze elementu robót występującego w dokumentacji projektowej należy przedmiar uzupełnić o ten element i ująć go do oferty.
 • W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie nawierzchni jezdni i obejmuje: wykonanie nawierzchni drogi wraz poboczami, wykonanie zjazdów na przyległe działki, przeprowadzenie robót konserwujących na istniejących rowach przydrożnych. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Kłokock. Pas drogowy stanowią działki: 84 obręb Kłokock. Istniejąca droga posiada nawierzchnię gruntową z licznymi ubytkami. Teren objęty opracowaniem jest słabo zurbanizowany. Wzdłuż drogi zlokalizowane są pojedyncze siedliska mieszkalne. Na terenie objętym opracowaniem nie występuje zadrzewienie kolidujące z przebudową. Pozostały jedynie do usunięcia karpiny po wyciętych drzewach. Wzdłuż rowu zlokalizowane są młode samosiejki przewidziane do usunięcia. 2. Zakres robót obejmuje wykonanie drogi o szerokości 5,0 m o spadku daszkowym i jednostronnym 2% z obu stronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem nie sortowanym grubości 15 cm i rowami przydrożnymi. Wykonanie nawierzchni w technologii dwuwarstwowej z mieszanki mineralno – bitumicznej odpowiadającej kategorii ruchu KR1. Długość drogi – 703 mb. 3. Na odcinku drogi objętym modernizacją występują następująca infrastruktura: sieć wodociągowa, sieć teletechniczna, napowietrzne linie energetyczne. Inwestycja nie koliduje z infrastrukturą. W miejscu przecięcia z linią napowietrzną niweleta drogi jest zaniżona poniżej istniejącego terenu. Na odcinku gdzie sieć telefoniczna zlokalizowana jest pod jezdnią należy po jej zlokalizowaniu odkopać ręcznie i zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną typu AROT- A 160 PS o odporności na ściskanie 750 N i sztywności obwodowej 10 kN/m2 na długości min. 10 m końce rury należy uszczelnić. Po jej ułożeniu rurę należy obsypać warstwą piasku mi 10 cm grubości. Zagęszczenie wykopu przeprowadzić warstwami co 20 cm, zagęszczając go ręcznie lub lekkimi zagęszczarkami płytowymi (o szerokości nie większej niż 1,0 m do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia min 0,970. Nad istniejącym kablem na głębokości ok. 0,5 m ułożona jest taśma sygnalizacyjno-ostrzegawcza. 4. Odwodnienie zrealizować za pomocą spadków poprzecznych oraz podłużnych drogi. Rozwiązania projektowe nie powodują zmian w istniejących stosunkach wodnych. Projekt zakłada jedynie wykonanie robót konserwujących istniejących rowach przydrożnych oraz wykonanie przepustów pod zjazdami Fi 300 mm oraz przepustu pod drogą Fi 600 mm. Wyloty przepustów obrobić kamieniem polnym na podsypce cementowo – piaskowej. W km 0+103 występuje istniejący przepust, który nie jest przewidziany do remontu. 5. W trakcie prowadzenia robót ziemnych zachować szczególną ostrożność w miejscach istniejącego uzbrojenia podziemnego. Sugeruje się by prace te były prowadzone ręcznie. 6. Szczegółowo przedmiot zamówienia oraz zakres robót do wykonania określa dołączony do SIWZ przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna a także projekt wykonawczy, którego oryginał znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Każdy z wykonawców może dokonać wizji lokalnej terenu budowy (nie jest to wymóg obligatoryjny) celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu i uzyskania informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do porównania przedmiaru robót z dokumentacją projektową. W przypadku nie ujęcia w przedmiarze elementu robót występującego w dokumentacji projektowej należy przedmiar uzupełnić o ten element i ująć go do oferty.

—————————————————————————————————————————–

Lipno: Przebudowa drogi gminnej Białowieżyn – Kłokock nr 170522 C etap I
Numer ogłoszenia: 128844 – 2016; data zamieszczenia: 20.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Lipnie , ul. A. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2886202, faks 054 2886200.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uglipno.pl
 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Białowieżyn – Kłokock nr 170522 C etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie nawierzchni jezdni i obejmuje: wykonanie nawierzchni drogi wraz poboczami, wykonanie zjazdów na przyległe działki, przeprowadzenie robót konserwujących na istniejących rowach przydrożnych. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Kłokock. Pas drogowy stanowią działki: 84 obręb Kłokock. Istniejąca droga posiada nawierzchnię gruntową z licznymi ubytkami. Teren objęty opracowaniem jest słabo zurbanizowany. Wzdłuż drogi zlokalizowane są pojedyncze siedliska mieszkalne. Na terenie objętym opracowaniem nie występuje zadrzewienie kolidujące z przebudową. Pozostały jedynie do usunięcia karpiny po wyciętych drzewach. Wzdłuż rowu zlokalizowane są młode samosiejki przewidziane do usunięcia. 2. Zakres robót obejmuje wykonanie drogi o szerokości 5,0 m o spadku daszkowym i jednostronnym 2% z obu stronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem nie sortowanym grubości 15 cm i rowami przydrożnymi. Wykonanie nawierzchni w technologii dwuwarstwowej z mieszanki mineralno – bitumicznej odpowiadającej kategorii ruchu KR1. Długość drogi – 990 mb. 3. Na odcinku drogi objętym modernizacją występują następująca infrastruktura: sieć wodociągowa, sieć teletechniczna, napowietrzne linie energetyczne. Inwestycja nie koliduje z infrastrukturą. W miejscu przecięcia z linią napowietrzną niweleta drogi jest zaniżona poniżej istniejącego terenu. Na odcinku gdzie sieć telefoniczna zlokalizowana jest pod jezdnią należy po jej zlokalizowaniu odkopać ręcznie i zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną typu AROT- A 160 PS o odporności na ściskanie 750 N i sztywności obwodowej 10 kN/m2 na długości min. 10 m końce rury należy uszczelnić. Po jej ułożeniu rurę należy obsypać warstwą piasku mi 10 cm grubości. Zagęszczenie wykopu przeprowadzić warstwami co 20 cm, zagęszczając go ręcznie lub lekkimi zagęszczarkami płytowymi (o szerokości nie większej niż 1,0 m do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia min 0,970. Nad istniejącym kablem na głębokości ok. 0,5 m ułożona jest taśma sygnalizacyjno-ostrzegawcza. 4. Odwodnienie zrealizować za pomocą spadków poprzecznych oraz podłużnych drogi. Rozwiązania projektowe nie powodują zmian w istniejących stosunkach wodnych. Projekt zakłada jedynie wykonanie robót konserwujących istniejących rowach przydrożnych oraz wykonanie przepustów pod zjazdami Fi 300 mm oraz przepustu pod drogą Fi 600 mm. Wyloty przepustów obrobić kamieniem polnym na podsypce cementowo – piaskowej. W km 0+103 występuje istniejący przepust, który nie jest przewidziany do remontu. 5. W trakcie prowadzenia robót ziemnych zachować szczególną ostrożność w miejscach istniejącego uzbrojenia podziemnego. Sugeruje się by prace te były prowadzone ręcznie. 6. Szczegółowo przedmiot zamówienia oraz zakres robót do wykonania określa dołączony do SIWZ przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna a także projekt wykonawczy, którego oryginał znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Każdy z wykonawców może dokonać wizji lokalnej terenu budowy (nie jest to wymóg obligatoryjny) celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu i uzyskania informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do porównania przedmiaru robót z dokumentacją projektową. W przypadku nie ujęcia w przedmiarze elementu robót występującego w dokumentacji projektowej należy przedmiar uzupełnić o ten element i ująć go do oferty..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających nie przekraczających 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu zamówień odpowiadających swoim rodzajem zamówieniu podstawowemu.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 2.1. pieniądzu; 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawiała szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi udokumentować wykazać się robotami budowlanymi wykonanymi w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wnioskami o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robot budowlanych odpowiadających rodzajem robotom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 400.000 zł brutto wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawiała szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi dysponować osobami do realizacji zamówienia: – kierownikiem budowy – posiadającym uprawnienia do kierowania robotami drogowymi.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać: – środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 400.000,00 zł; – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczeniową nie niższą niż 400.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kosztorys ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95
 • 2 – Okres gwarancji – 5

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

gdy warunki pogodowe lub inne zdarzenia losowe, potwierdzone przez inspektora nadzoru, nie pozwolą na zrealizowanie umowy w terminie i zajdzie konieczność wydłużenia terminu jej wykonania; – gdy nastąpi zmiana polityki fiskalnej państwa, w szczególności w zakresie obowiązującego prawa podatkowego, w tym podatku od towaru i usług (wówczas zmianie ulegnie stawka podatku VAT, natomiast niezmienna pozostanie kwota netto); – gdy nastąpi zmiana możliwości finansowych Zamawiającego pozwalająca na wcześniejsza realizację zamówienia, wówczas zmianie ulegnie harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji; – gdy nastąpi zmiana kierownika budowy, z zastrzeżeniem, iż nowy kierownik budowy zaproponowany przez Wykonawcę musi spełniać wymagania postawione w niniejszej SIWZ. Stosowane zmiany na wniosek wykonawcy bądź zamawiającego, potwierdzone w uzasadnionych przypadkach przez Inspektora nadzoru zostaną wprowadzone do umowy w formie aneksu

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uglipno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lipno, ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Lipno, ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno./sekretariat/.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Podziałanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego PROW na lata 2014-2020..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

  • Nr przetargu 136484 - 2016

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian