Ogłoszenie o zamówieniu: PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W MIEJSCOWOŚCI KOLANKOWO GMINA LIPNO – DOSTAWA WYPOSAŻENIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Ogłoszenie nr 562433-N-2020 z dnia 2020-07-15 r.

Gmina Lipno: PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W MIEJSCOWOŚCI KOLANKOWO GMIAN LIPNO – DOSTAWA WYPOSAŻENIA
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak
Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

    • Nr przetargu 562433-N-2020

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian