Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Kolankowo Gmina Lipno

Ogłoszenie nr 540133964-N-2020 z dnia 22-07-2020 r.
Lipno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 562433-N-2020
Data: 15/07/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Lipno, Krajowy numer identyfikacyjny 91086655400000, ul. ul. A. Mickiewicza  29, 87-600  Lipno, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 886 202, e-mail lipno[at]uglipno[dot]pl, faks 542 886 200.
Adres strony internetowej (url): www.uglipno.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-24, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-29, godzina: 09:00,
    • Nr przetargu 562433-N-2020

Informacje

Rejestr zmian