Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

ZARZĄDZENIE NR 84 /2016

Wójta Gminy Lipno

z dnia  19 lutego 2016r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 poz. 1118 ze zm.[1][1]),art.30 ustawy o samorządzie gminy(Dz. U. z 2013r. Nr 594 z późn. zm.[2][2]),  na podstawie uchwały Rady Gminy Lipno z dnia 22 grudnia 2014 r. Nr III/14/14 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipno Z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, zarządzam co następuje:

  • 1. Dokonuje się ogłoszenia wyników w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2016 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lipno w roku 2016.
  • 2. Ogłoszenie o wynikach konkursu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  • 3. Ogłoszenie o wynikach opublikowano na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipno.
  • 4. Wykonanie zarządzeni powierza się referentowi ds. zarządzania kryzysowego, organizacji pozarządowych i transportu.
  • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik nr  1

do zarządzenia Nr 84/2016

Wójta Gminy Lipno

z dnia 19.02.2016r.

 

Oferty, które uzyskały  największą liczbą punktów dla poszczególnych zadań  konkursu to:

 

L.P. Tytuł zadania Nazwa oferenta Wysokość przyznanych środków publicznych
1 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej, piłki siatkowej plażowej, tenisa stołowego w oparciu o szkolną i gminną bazę sportową na rzecz mieszkańców Gminy Lipno. LZS JASTRZĘBIE 30 000,00
2 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej na terenie Gminy Lipno na rzecz jej mieszkańców. TS ORION POPOWO 27 000,00
3 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej, tenisa stołowego, koszykówki, szachach, lekkoatletyki oraz pozostałych dyscyplin  na terenie Gminy Lipno  na rzecz  jej mieszkańców. MIEJSKO-GMINNY SZKOLNUY ZWIĄZEK SPORTOWY W LIPNIE 4 000,00

 

 

 

 

 

[1][1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r., poz .1146

[2][2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318:z 2014 poz. 379.

Informacje

Rejestr zmian