Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.01.2019 Wójt Gminy Lipno ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, stanowiących własność Gminy Lipno na okres czterech lat – Złotopole Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – przebudowa drogi nr 557 Rypin-Lipno Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipno o przystąpieniu do przeprowadzenia oddziaływania na środowisko – Eksploatacja kruszywa Huta Głodowska Szczegóły
Artykuł 09.01.2019 Informacja o IV Sesji Rady Gminy Lipno w dniu 18 stycznia 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 08.01.2019 Uchwała.III.16.2018.2018-12-19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 08.01.2019 Uchwała III.15.2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2019–2029 Szczegóły
Akty prawne 08.01.2019 Uchwała III.14.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2018–2028 Szczegóły
Akty prawne 08.01.2019 Uchwała.III.13.2018.2018-12-19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018r Szczegóły
Akty prawne 08.01.2019 Uchwała.III.12.2018.2018-12-19 w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi – wodociąg Jastrzębie – grudzień 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 08.01.2019 Uchwała.III.11.2018.2018-12-19 w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipno” Szczegóły
Akty prawne 08.01.2019 Uchwała.III.10.2018.2018-12-19 w sprawie wyznaczenia Przedstawicieli Gminy Lipno do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w kadencji 2019-2024 Szczegóły
Akty prawne 08.01.2019 Uchwała.III.9.2018.2018-12-19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Lipno na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 08.01.2019 Uchwała.III.8.2018.2018-12-19 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dozywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły
Akty prawne 08.01.2019 Uchwała.III.7.2018.2018-12-19 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla celów przyznawania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 Szczegóły
Akty prawne 08.01.2019 Uchwała.XLI.299.18.2018-11-16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018r Szczegóły
Akty prawne 08.01.2019 Uchwała.XLI.298.18.2018-11-16 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Lipno za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania Szczegóły
Akty prawne 08.01.2019 Uchwała.XLI.297.18.2018-11-16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok i zwolnień w tym podatku Szczegóły
Akty prawne 08.01.2019 Uchwała.XLI.296.18.2018-11-16 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 08.01.2019 Uchwała.XLI.295.18.2018-11-14 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2019 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 51 52 »