Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Przetargi 10.07.2018 Informacja z sesji otwarcia ofert: Przebudowa drogi gminnej nr 170604 C Kolankowo – Karnkowo Szczegóły
Przetargi 10.07.2018 Informacja z sesji otwarcia ofert: Przebudowa drogi gminnej 170675C Popowo – Grabiny Szczegóły
Przetargi 10.07.2018 Informacja z sesji otwarcia ofert: Przebudowa drogi gminnej Krzyżówki – Barany – Grabiny nr 170533C Szczegóły
Przetargi 10.07.2018 Informacja z sesji otwarcia ofert: Przebudowa drogi gminnej 170532C Popowo-Barany Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 Uchwała Nr XXXVII/274/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2018–2028 Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 Uchwała Nr XXXVII/273/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 Uchwała Nr XXXVII/272/18 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 Uchwała Nr XXXVII/271/18 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 Uchwała Nr XXXVII/270/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 Uchwała Nr XXXVII/269/18 w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 Uchwała Nr XXXVII/268/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Lipno w 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 Uchwała Nr XXXVII/267/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 Uchwała Nr XXXVII/266/18 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lipno za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 Uchwała Nr XXXVII/265/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 Uchwała Nr XXXVI/264/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 Uchwała Nr XXXVI/263/18 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Karnkowie Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 Uchwała Nr XXXV/262/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 Uchwała Nr XXXV/261/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata 2016-2021” Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 Uchwała Nr XXXV/260/18 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych na własność Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 Uchwała Nr XXXV/259/18 w sprawie obwodów głosowania Szczegóły
« 1 2 3 4 5 41 42 »