Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.08.2018 Rozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Szczegóły
Artykuł 16.08.2018 Uchwała nr XXXV.259.18 Rady Gminy Lipno z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania Szczegóły
Akty prawne 14.08.2018 Uchwała.XXXXVIII.283.18.2018-08-07 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 14.08.2018 Uchwała Nr XXXVIII-282-18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rozwoju Gminy Lipno na lata 2013 – 2020”. Szczegóły
Akty prawne 14.08.2018 Uchwała.XXXVIII.281.18.2018-08-07 w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipno” Szczegóły
Akty prawne 14.08.2018 Uchwała.XXXVIII.280.18.2018-08-07 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 14.08.2018 Uchwała Nr XXXVIII-279-18 w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Lipno na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025” Szczegóły
Akty prawne 14.08.2018 Uchwała.XXXVIII.278.18.2018-08-07 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Lipno za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania Szczegóły
Akty prawne 14.08.2018 Uchwała.XXXVIII.277.18.2018-08-07 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych Szczegóły
Akty prawne 14.08.2018 Uchwała.XXXVIII.276.18.2018-08-07 zmianiająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Lipno do „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe” Szczegóły
Akty prawne 14.08.2018 Uchwała.XXXVIII.275.18.2018-08-07 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrebnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Szczegóły
Przetargi 13.08.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipno Szczegóły
Przetargi 13.08.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 2, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karnkowie gmina Lipno Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: Dostawa tablic edukacyjnych Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: Zakup i dostawę fabrycznie nowych pojemników KP-7 Szczegóły
Przetargi 08.08.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Przetargi 08.08.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Radomice Szczegóły
Przetargi 08.08.2018 Informacja z sesji otwarcia ofert: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipno Szczegóły
Przetargi 08.08.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Przetargi 03.08.2018 Informacja z sesji otwarcia ofert: Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Lipno Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 44 45 »