Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 31.10.2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Artykuł 30.10.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – elektrownia fotowoltaiczna Głodowo Szczegóły
Artykuł 30.10.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – elektrownia fotowoltaiczna Karnkowskie Rumunki Szczegóły
Artykuł 29.10.2018 Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi – wodociąg Jastrzębie – październik 2018 rok Szczegóły
Artykuł 25.10.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Lipno w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Lipno w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 25.10.2018 Zapytanie ofertowe: Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych Szczegóły
Artykuł 25.10.2018 Uchwała nr 7-I-2018 Składu Orzekającego Nr 8 RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 Szczegóły
Artykuł 25.10.2018 Uchwała Nr 7-S-2018 Składu Orzekającego nr 8 RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 25.10.2018 Statut Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 Uchwała.XL.294.18.2018-10-19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018r Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 Uchwała.XL.293.18.2018-10-19 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej województwa kujawsko – pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 Uchwała.XL.292.18.2018-10-19 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 Uchwała XXXIX 291 z 28.09.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2018–2028 Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 Uchwała.XXXIX.290.18.2018-09-28 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 Uchwała.XXXIX.289.18.2018-09-28 w sprawie przystąpienia do realizacji przez Gminę Lipno projektu pod nazwą „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Lipno” Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 Uchwała.XXXIX.288.18.2018-09-28 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 Uchwała.XXXIX.287.18.2018-09-28 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 Uchwała.XXXIX.286.18.2018-09-28 w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2018 i ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lipno w ramach programu EKOPIEC 2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 Uchwała.XXXIX.285.18.2018-09-28 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 Uchwała.XXXIX.284.18.2018-09-28 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Lipno za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 49 50 »