Plany i sprawozdania

Zgodnie z art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) plan działalności, sprawozdanie z wykonania planu działalności oraz oświadczenie o stanie kontroli zarządczej podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obowiązek publikacji dotyczy ww. dokumentów sporządzonych na podstawie art. 70 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz sporządzonych na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, tj. na podstawie zobowiązania ministra kierującego działem administracji rządowej.

Na podstawie obowiązującego stanu prawnego Gmina Lipno nie została zobowiązana do sporządzania powyższych dokumentów. Plany działalności i sprawozdania z wykonania planów działalności jednostki organizacyjne Gminy Lipno sporządzają na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Lipno. Zgodnie z powyższym, nie podlegają publikacji.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian