Podatki – formularze

Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych

Jednostka odpowiadająca za załatwienie sprawy:

inspektor d/s wymiaru podatków i opłat

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia,
  2. Dowód dokonania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Gminy Lipno

Mickiewicza 29

87-600 Lipno

Referat finansowy – podatki wymiar pok. nr 13

w godzinach pracy urzędu

Termin:
bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:
Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie postanowienia. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku. Zażalenie należy złożyć w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia za pośrednictwem Wójta Gminy Lipno.

Opłaty:

21 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

17 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia:

 1. Figurowania / niefigurowania w rejestrach podatników tutejszej gminy.
 2. Wielkości użytków rolnych i hektarów przeliczeniowych.
 3. Innej treści

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu lub bezpośrednio w kasie.

Uwagi:
Zwolnienia bądź wyłączenia z opłaty skarbowej określają przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 t .j .).

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018r. poz. 800 t .j.).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827t.j

 


Ustalenie, określenie, korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych

Jednostka odpowiadająca za załatwienie sprawy:

inspektor d/s wymiaru podatków i opłat

Wymagane dokumenty:

 1. Akt notarialny zbycia lub nabycia gruntów lub inny dokument potwierdzający zbycie lub nabycie gruntów
 2. Dokument potwierdzający posiadanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 3. Osoby prawne – wypełniona deklaracja na podatek rolny.
 4. Osoby fizyczne – wypełniony formularz informacji o gruntach.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Gminy Lipno

Mickiewicza 29

87-600 Lipno

Referat finansowy – Podatki pok. Nr 13

w godzinach pracy urzędu

Termin:

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego.

Obowiązek podatkowy w podatku rolnym powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku a wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek rolny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.

Jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, kwota należnego podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku rolnym lub zaistniały zmiany organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:

1)  składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

2)  odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian;

3)  wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny, o którym mowa w ust. 5 i ust. 8 pkt 1 ustawy o podatku rolnym, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.

Tryb odwoławczy:
Stronie służy wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Opłaty:
1. Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

 1. a) od
 2. od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku rolnym – równowartość pieniężną 5 q żyta, – obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

 1. dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego;
 2. dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Zapłaty podatku rolnego można dokonać u sołtysa wsi (dotyczy osób fizycznych), w biurze Urzędu Gminy (dotyczy osób fizycznych), przekazem przez pocztę lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Uwagi:

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1 ustawy o podatku rolnym, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

Zwolnienia z podatku rolnego określa ustawa o podatku rolnym.

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 z póź. zm.)

2.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ).


Ustalenie, określenie, korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i osób prawnych

Jednostka odpowiadająca za załatwienie sprawy:

inspektor d/s wymiaru podatków i opłat

Wymagane dokumenty:

 1. Akt notarialny zbycia lub nabycia gruntów leśnych lub inny dokument potwierdzający zbycie lub nabycie gruntów leśnych
 2. Dokument potwierdzający posiadanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 3. Osoby prawne – wypełniona deklaracja na podatek leśny.
 4. Osoby fizyczne – wypełniony formularz informacji o lasach.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Gminy Lipno

Mickiewicza 29

87-600 Lipno

Referat finansowy – Podatki pok. Nr 13

w godzinach pracy urzędu
Termin:

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym.

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku a wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu – kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego lub zaistniały zmiany, organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej,

jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej

Skarbu Państwa są obowiązane:

1) składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce

położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu

według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od

dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

2) odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian;

3) wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.

Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny, o którym mowa w ust. 2 i ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku leśnym, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na podstawie przepisów ustawy.

Tryb odwoławczy:
Stronie służy wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Opłaty:
1. Podatek leśny od

 1. Do ceny, o której mowa powyżej, nie wlicza się kwoty podatku od towarów i usług.
 2. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, o której mowa powyżej, ulega obniżeniu o 50%.
 3. Średnią cenę sprzedaży drewna, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Zapłaty podatku leśnego można dokonać u sołtysa wsi (dotyczy osób fizycznych), w biurze Urzędu Gminy (dotyczy osób fizycznych), przekazem przez pocztę lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Uwagi:

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Za działalność leśną, w rozumieniu ustawy, uważa się działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym.

Zwolnienia z podatku leśnego określa ustawa o podatku leśnym.

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1821z późn. zm.).

2.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ).

Ustalenie, określenie, korekta w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych

 

Jednostka odpowiadająca za załatwienie sprawy:

inspektor d/s wymiaru podatków i opłat

Wymagane dokumenty:

 1. Akt notarialny zbycia lub nabycia nieruchomości lub inny dokument potwierdzający zbycie lub nabycie nieruchomości
 2. Dokument potwierdzający posiadanie nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 3. Osoby prawne – wypełniona deklaracja na podatek od nieruchomości.
 4. Osoby fizyczne – wypełniony formularz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Gminy Lipno

 1. Mickiewicza 29

87-600 Lipno

Referat finansowy – Podatki pok. Nr 13

w godzinach pracy urzędu

Termin:

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

 1. składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
 2. odpowiednio skorygować deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia tj. jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie,
 3. wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za miesiąc styczeń do 31 stycznia.

Tryb odwoławczy:
Stronie służy wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Opłaty:
Wysokość stawek podatku od nieruchomości określona jest w Uchwale Rady Gminy Lipno.

Zapłaty podatku od nieruchomości można dokonać u sołtysa wsi (dotyczy osób fizycznych), w biurze Urzędu Gminy (dotyczy osób fizycznych), przekazem przez pocztę lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Uwagi:

 1. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

1)   grunty;

2)   budynki lub ich części;

3)   budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 1. Podstawę opodatkowania stanowi:

1)   dla gruntów – powierzchnia;

2)   dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa;

3)   dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

III. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1445z późn. zm.).

2.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800t. j.).

Ustalenie, określenie, korekta w podatku od środków transportowych  od osób fizycznych i od osób prawnych

Jednostka odpowiadająca za załatwienie sprawy:

inspektor d/s wymiaru podatków i opłat

Wymagane dokumenty:

 1. Dokument potwierdzający powstanie, wygaśnięcie (w tym czasowe)  podatku od środków transportowych np. Faktura(zbycia,nabycia), dowód rejestracyjny, decyzja o czasowym wyrejestrowaniu pojazdu z ruchu.
 2. Osoby prawne – wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikami
 3. Osoby fizyczne – wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikami

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Gminy Lipno

Mickiewicza 29

87-600 Lipno

Referat finansowy – Podatki -wymiar pok. Nr 13

w godzinach pracy urzędu

Termin:

Osoby fizyczne jak i prawne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu deklarację od środków transportowych DT-1, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od środków transportowych.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 lutego , 15 września .

Opłaty:
Wysokość stawek podatku od środków transportowych określona jest w Uchwale Rady Gminy Lipno-wraz z załącznikiem do uchwały Rady Gminy Lipno

Zapłaty podatku od środków transportowych  w kasie  Urzędu Gminy, przekazem przez pocztę lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1722 z późn. zm.).

2.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800t. j.).

Wzory formularzy:

Informacja oraz deklaracja na podatek leśny od 2019 r.

Informacja oraz deklaracja podatek od nieruchomości od 2019 r.

Informacja oraz deklaracja podatek rolny od 2019 r.

Deklaracja-na-podatek-leśny

Deklaracja-na-podatek-od-nieruchomości

Deklaracja-na-podatek-rolny

DT-1 deklaracja na podatek od środków transportowych

DT-1A – załącznik do deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych

Inforamcja-w-sprawie-podatku-od-nieruchomości-rolnego-leśnego

Akcyza – Informacja dot.pomocy w rolnictwie lub rybołóstwie

Akcyza – Wzór wniosku

Akcyza – Zestawienie faktur

Akcyza – KLAUZULA Informacyjna o przetwarzaniu danych

Podanie o wydanie zaświadczenia

Wzór podania – poświadczenie faktu istnienia gospodarstwa rolnego

Wzór podania o wydanie zaświadczenia wydanie zaświadczenia w sprawie ze jestem nie jestem podatnikiem podatku rolnego

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH – Podatki

Oświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym

 

Informacje

Rejestr zmian