Raport o stanie Gminy Lipno za 2019 rok

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713). Wójt Gminy Lipno w terminie do dnia 31 maja 2020 roku przedstawia Radzie Gminy Lipno Raport o stanie Gminy Lipno za rok 2019. Raport ten obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim. W debacie nad Raportem o stanie Gminy Lipno za 2019 rok zabierają głos radni oraz mogą zabrać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Lipno. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.” Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Lipno odbędzie się w miesiącu czerwcu. O wyznaczonej dacie Sesji poinformujemy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia poprzedzającego Sesję Rady, w godzinach pracy Urzędu Gminy Lipno, ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno. Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej, a także na stanowisku pracy ds. obsługi Rady Gminy w pok. 15 Urzędu Gminy w Lipno.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian