Regulamin Pracy Urzędu Gminy Lipno

ZRZĄDZENIE  Nr 3 / 2004
Wójta Gminy Lipno
z dnia 14.06.2004r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Lipno

Na podstawie art.1042 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy ( Dz.U. Nr 21, poz.94 z 1998 roku z późń. zm.)

zarządzam,
co następuje :

§1.

Ustalam Regulamin Pracy Urzędu Gminy Lipno, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2.
Traci moc Zarządzenie Nr I a /97 Wójta Gminy Lipno z dnia 3 marca 1997roku.

§3.

Regulamin Pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie niniejszego Zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lipno.

\-\Wójt Gminy Lipno

Wiesław Ośmiałowski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian