Sprawozdanie z konsultacji społecznych

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Lipno w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

 

Wójt Gminy Lipno, zgodnie z  §4 ust. 1 uchwały Rady Gminy Lipno nr XXIX/189/13 z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji(Dz. Urz. Woj. kuj.-pom .z 2013r. poz. 3033) wydał Zarządzenie nr 134/16 z dnia 24 października 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ww. uchwały. Informacja o prowadzonych konsultacjach wraz z projektem Programu i formularzem konsultacji opublikowane zostały 25 października 2016 roku.:

1) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipno (http://bip.nowoczesna gmina.pl/) w zakładce „Zawiadomienia i obwieszczenia”,

2) na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipno (http://www.uglipno.pl/) w zakładce „Organizacje pozarządowe”,

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lipno.

Konsultacje były przeprowadzone w terminie do dnia 8 listopada i trwały 14 dni. W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Urzędu nie wpłynął żaden wniosek z uwagami do projektu uchwały.

Program współpracy w stosownej uchwale zostanie przedstawiony Radzie Gminy Lipno i uchwalony w terminie do 30 listopada 2016r.

 

 

 

 

Informacje

Rejestr zmian