Transmisje sesji Rady Gminy

Transmisja (na żywo) sesji Rady Gminy Lipno dostępna jest pod adresem:

https://www.youtube.com/user/UrzadGminyLipno/live

(Transmisja nadawana jest tylko podczas trwania sesji.)

Link do wszystkich plików wideo: Youtube – kanał Urzędu Gminy Lipno

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA STOSOWANIA
TRANSMITOWANIA I UTRWALANIA OBRAD RADY GMINY LIPNO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję, że:

(Administrator Danych Osobowych) Administratorem Danych jest Przewodniczący Rady Gminy Lipno mający swą siedzibę w Urzędzie Gminy Lipno, przy ul. Mickiewicza 29 w Lipnie. Mogą się Państwo z nim skontaktować w następujący sposób:

  • Przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP dostępną na stronie uglipno.pl;
  • Przez e-mail pod adresem: lipno[at]uglipno[dot]pl;
  • Telefonicznie (54 287 20 48);
  • Listownie: ul. Mickiewicza 29, 87 – 600 Lipno.

(Inspektor Ochrony Danych) Możecie się Państwo również skontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych:

  • Przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP dostępną na stronie uglipno.pl;
  • Przez e-mail pod adresem: ochronadanych[at]uglipno[dot]pl;
  • Telefonicznie (54 288 62 27);
  • Listownie: ul. Mickiewicza 29, 87 – 600 Lipno.

(Cele i podstawy przetwarzania) Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w postaci wizerunku i głosu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), który jest określony przepisami art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 18 i 19 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

(Odbiorcy danych osobowych) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do pozyskania tych danych na podstawie przepisów prawa oraz osoby trzecie w związku z tym, że nagrania z obrad Rady Gminy stanowią informację publiczną i są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lipno.

(Okres przechowywania danych) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami określonymi przez przepisy dotyczące archiwizacji w organach administracji publicznej.

(Prawa osób, których dane dotyczą) Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz do informacji o procesie ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Pozostałe prawa: prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych nie mają w tym przypadku zastosowania.

(Informacja o wymogu podania danych) Udostępnienie przez Państwa danych osobowych w postaci wizerunku i głosu jest niezbędne dla wzięcia udziału w obradach Rady Gminy. W przeciwnym razie nie mogą Państwo uczestniczyć w obradach.

(Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informacje

Rejestr zmian