Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór aktów prawa miejscowego XIII/71/2019 19.12.2019 Obowiązujący Uchwała.XIII.71.2019.2019-12-19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2020 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIII/70/2019 19.12.2019 Obowiązujący Uchwała XIII 70 z 19.12.2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2020–2029 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIII/69/2019 19.12.2019 Obowiązujący Uchwała XIII 69 z 19.12.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2019–2029 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIII/68/2019 19.12.2019 Obowiązujący Uchwała.XIII.68.2019.2019-12-19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2019r. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIII/67/2019 19.12.2019 Obowiązujący Uchwała.XIII.67.2019.2019-12-19 w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyborów sołtysa w sołectwie Lipno I. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIII/66/2019 19.12.2019 Obowiązujący Uchwała Nr XIII-66-2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lipno na lata 2019-2022 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIII/65/2019 19.12.2019 Obowiązujący Uchwała.XIII.65.2019.2019-12-19 w sprawie rozpatrzenia petycji Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIII/64/2019 19.12.2019 Obowiązujący Uchwała.XIII.64.2019.2019-12-19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Lipno na rok 2020 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XII/63/2019 18.11.2019 Obowiązujący Uchwała.XII.63.2019.2019-11-18 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XII/62/2019 18.11.2019 Obowiązujący Uchwała.XII.62.2019.2019-11-18 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Lipno za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XII/61/2019 18.11.2019 Obowiązujący Uchwała XII 61 z 18.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2019–2029 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XII/60/2019 18.11.2019 Obowiązujący Uchwała.XII.60.2019.2019-11-18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2019r Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XII/59/2019 18.11.2019 Obowiązujący Uchwała.XII.59.2019.2019-11-18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lipno Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XII/58/2019 18.11.2019 Obowiązujący Uchwała.XII.58.2019.2019-11-18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XII/57/2019 18.11.2019 Obowiązujący Uchwała.XII.57.2019.2019-11-18 w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Gminie Lipno Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XII/56/2019 18.11.2019 Obowiązujący Uchwała.XII.56.2019.2019-11-18 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XII/55/2019 18.11.2019 Obowiązujący Uchwała.XII.55.2019.2019-11-18 w sprawie zawarcia Porozumienia z Gminą Miasta Lipna w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XII/54/2019 18.11.2019 Obowiązujący Uchwała.XII.54.2019.2019-11-18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok i zwolnień w tym Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XII/53/2019 18.11.2019 Obowiązujący Uchwała.XII.53.2019.2019-11-18 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XII/52/2019 18.11.2019 Obowiązujący Uchwała.XII.52.2019.2019-10-23 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2020 Szczegóły
« 1 2 3 18 19 »