Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXXVIII/283/18 07.08.2018 Obowiązujący Uchwała.XXXXVIII.283.18.2018-08-07 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018 r. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVIII/282/18 07.08.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXVIII-282-18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rozwoju Gminy Lipno na lata 2013 – 2020”. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVIII/281/18 07.08.2018 Obowiązujący Uchwała.XXXVIII.281.18.2018-08-07 w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipno” Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVIII/280/18 07.08.2018 Obowiązujący Uchwała.XXXVIII.280.18.2018-08-07 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lipno Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVIII/279/18 07.08.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXVIII-279-18 w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Lipno na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025” Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVIII/278/18 07.08.2018 Obowiązujący Uchwała.XXXVIII.278.18.2018-08-07 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Lipno za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVIII/277/18 07.08.2018 Obowiązujący Uchwała.XXXVIII.277.18.2018-08-07 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVIII/276/18 07.08.2018 Obowiązujący Uchwała.XXXVIII.276.18.2018-08-07 zmianiająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Lipno do „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe” Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVIII/275/18 07.08.2018 Obowiązujący Uchwała.XXXVIII.275.18.2018-08-07 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrebnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVII/274/18 26.06.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXVII/274/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2018–2028 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVII/273/18 26.06.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXVII/273/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018 r. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVII/272/18 26.06.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXVII/272/18 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Lipno Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVII/271/18 26.06.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXVII/271/18 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Lipno Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVII/270/18 26.06.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXVII/270/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVII/269/18 26.06.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXVII/269/18 w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVII/268/18 26.06.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXVII/268/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Lipno w 2018 r. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVII/267/18 26.06.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXVII/267/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVII/266/18 26.06.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXVII/266/18 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lipno za 2017 rok Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVII/265/18 26.06.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXVII/265/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2017 rok Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVI/264/18 29.05.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXVI/264/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018 r. Szczegóły
« 1 2 3 14 15 »