Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-08-17 13:12:45 Informacja o ofertach złożonych w ramach zapytania ofertowego dotyczącego zakupu i dostawy fabrycznie nowych pojemników KP-7 Urząd Gminy Lipno informuje, że w zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro, przeprowadzonym jako zapytanie ofertowe na zakup i dostawę fabrycznie nowych pojemników… Szczegóły
2 2018-08-17 11:39:54 INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 - MALISZEWO Lipno, dnia 17.08.2018 r. RGK.6733.10.2018  I N F O R M A C J A   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania… Szczegóły
3 2018-08-17 08:14:27 Komunikaty Komisarza wyborczego II (w sprawie zgłaszania kandydatów do TKW, dot. przyjmowania zawiadomień, o liczbie mieszkańców) Szczegóły
4 2018-08-16 08:30:49 Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów w województwie Szczegóły
5 2018-08-16 08:28:01 Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców Szczegóły
6 2018-08-16 08:22:30 Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów w jednym województwie Szczegóły
7 2018-08-16 08:19:22 Uchwała PKW w spr. sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji Szczegóły
8 2018-08-16 08:17:11 Rozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Szczegóły
9 2018-08-16 08:15:28 Uchwała nr XXXV.259.18 Rady Gminy Lipno z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania Szczegóły
10 2018-08-14 15:50:58 Uchwała.XXXXVIII.283.18.2018-08-07 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018 r. Szczegóły
11 2018-08-14 15:48:34 Uchwała Nr XXXVIII-282-18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rozwoju Gminy Lipno na lata 2013 – 2020”. Szczegóły
12 2018-08-14 15:46:08 Uchwała.XXXVIII.281.18.2018-08-07 w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipno" Szczegóły
13 2018-08-14 15:43:42 Uchwała.XXXVIII.280.18.2018-08-07 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lipno Szczegóły
14 2018-08-14 15:41:10 Uchwała Nr XXXVIII-279-18 w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Lipno na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025” Szczegóły
15 2018-08-14 15:37:13 Uchwała.XXXVIII.278.18.2018-08-07 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Lipno za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania Szczegóły
16 2018-08-14 15:32:33 Uchwała.XXXVIII.277.18.2018-08-07 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych Szczegóły
17 2018-08-14 15:30:06 Uchwała.XXXVIII.276.18.2018-08-07 zmianiająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Lipno do "Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe" Szczegóły
18 2018-08-14 15:27:37 Uchwała.XXXVIII.275.18.2018-08-07 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrebnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Szczegóły
19 2018-08-13 13:55:16 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipno Lipno, dnia 13–08–2018 r.    RGK.271.26.2018 (nr ref. postępowania) ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP pod nr 591070-N-2018; data zamieszczenia:… Szczegóły
20 2018-08-13 13:49:35 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4 x 2, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karnkowie gmina Lipno Ogłoszenie nr 603937-N-2018 z dnia 2018-08-13 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Karnkowie: Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4 x 2, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karnkowie gmina… Szczegóły
« 1 2 3 4 41 42 43 »