Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
61 2019-12-24 10:56:49 Uchwała.XIII.64.2019.2019-12-19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Lipno na rok 2020 Szczegóły
62 2019-12-24 10:52:49 Uchwała.XII.63.2019.2019-11-18 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych. Szczegóły
63 2019-12-24 10:48:41 Uchwała.XII.62.2019.2019-11-18 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Lipno za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami Szczegóły
64 2019-12-24 10:46:19 Uchwała XII 61 z 18.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2019–2029 Szczegóły
65 2019-12-24 10:41:23 Uchwała.XII.60.2019.2019-11-18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2019r Szczegóły
66 2019-12-24 10:38:15 Uchwała.XII.59.2019.2019-11-18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lipno Szczegóły
67 2019-12-24 10:36:00 Uchwała.XII.58.2019.2019-11-18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty Szczegóły
68 2019-12-24 10:33:49 Uchwała.XII.57.2019.2019-11-18 w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Gminie Lipno Szczegóły
69 2019-12-24 10:22:12 Uchwała.XII.56.2019.2019-11-18 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok Szczegóły
70 2019-12-24 10:17:33 Uchwała.XII.55.2019.2019-11-18 w sprawie zawarcia Porozumienia z Gminą Miasta Lipna w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku Szczegóły
71 2019-12-24 10:14:03 Uchwała.XII.54.2019.2019-11-18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok i zwolnień w tym Szczegóły
72 2019-12-24 10:10:27 Uchwała.XII.53.2019.2019-11-18 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 Szczegóły
73 2019-12-24 10:08:08 Uchwała.XII.52.2019.2019-10-23 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2020 Szczegóły
74 2019-12-24 10:05:29 Uchwała.XI.51.2019.2019-09-12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2019 r Szczegóły
75 2019-12-24 10:01:48 Uchwała.XI.50.2019.2019-09-12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2019–2029 Szczegóły
76 2019-12-24 09:55:13 Uchwała.XI.49.2019.2019-09-12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Lipno na rok 2019 Szczegóły
77 2019-12-24 09:52:04 Uchwała.XI.48.2019.2019-09-12 w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych oraz cennika za usługi związane z pochówkiem na cmentarzu Komunalnym w Złotopolu Szczegóły
78 2019-12-24 09:49:42 Uchwała.XI.47.2019.2019-09-12 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipno Szczegóły
79 2019-12-23 14:13:04 Stawki podatkowe na 2020 r. Szczegóły
80 2019-12-19 14:42:05 Uchwała Nr 15-WPF-2019 RIO w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno 2020-2029 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 61 62 63 »