ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: Świadczenie usług schronienia dla 10 osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Lipno

Lipno, dnia 20.11.2018 r.

                                                           Zaproszenie do składania ofert

                                                              ZAPYTANIE OFERTOWE

I.ZAMAWIAJĄCY: Gmina Lipno, ul. Mickiewicz 29 , 87-600 Lipno, NIP 466 034 56 29

Odbiorca :  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie,  tel. 54 2886212, fax. 54 2886202 , adres e-mail: gops[at]uglipno[dot]pl

II. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na podstawie zapisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.” Prawo zamówień publicznych” ( Dz.U z 2018r. poz. 1986 z późn.zm.)

Przedmiot zamówienia:

1.Świadczenie usług schronienia dla 10 osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Lipno (w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12  marca 2004r. ( Dz.U. z 2018r. poz. 1508 z późn.zm.) w postaci :

1)      schroniska dla osób bezdomnych,

2)      schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

3)      noclegowni,

4)      ogrzewalni.

2. Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt. 1. odbywa się na podstawie skierowania do noclegowni i ogrzewalni oraz indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczeniu w schronisku, wydanej przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie.

3.W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7 dni.

4. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom o których mowa:

·  w pkt.1 , ppkt.1 następującego zakresu usług :

a) całodobowego schronienia z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli (materac, poduszka, kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło) oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą;

b) jednego gorącego posiłku dziennie;

c) środków czystości i higieny osobistej, a w razie potrzeby środków do odwszawiania;

d) niezbędnego ubrania odpowiedniego do pory roku;

e) pomocy w sprawach formalno–prawnych w tym: wyrobienie dowodu osobistego, rejestracja w urzędzie pracy, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenie stopnia niepełnosprawności itp.-zgodnie z kompetencjami i zasobami ludzkimi;

f) zapewnienia podstawowych lekarstw dostępnych bez recepty i środków opatrunkowych oraz dostępu do lekarza pierwszego kontaktu;

·   w pkt.1 ppkt.2 dodatkowego zakresu usług :

osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmocnienie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

·  w pkt.1 ppkt.3 :

tymczasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

·   w pkt.1 ppkt.4:

tymczasowego schronienia umożliwiającego interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym pomieszczeniu wyposażonym co najmniej w miejsca  siedzące.

5. Liczba osób wymagających schronienia, ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Lipno, dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.

6. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 5 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie następować będzie do 22 grudnia.

7.  Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie.

8. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.

9. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.

III. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy – jednakże nie później niż od 27.11.2018r.  do 31.12.2019r.

IV. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

·  wymagania niezbędne: w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego .

·  wymagania dotyczące lokalu schroniska: Wykonawca winien posiadać warunki lokalowe do schronienia osobom tego pozbawionym, które spełniają wymagania sanitarno-epidemiologiczne i przeciwpożarowe. W lokalu musi znajdować się WC oraz łazienka wyposażona zarówno w umywalki jak i natryski.

V.  Warunki i zakres realizacji :

   1. Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia.

   2. Stawkę dzienną  należy podać w formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

    3. Wykonawca określi stawkę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.

    4. Dopuszcza się składania ofert częściowych.

    5. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3.

VI. Kryteria wyboru oferty:

    1. Najniższa cena za dzień usługi zaoferowana przez oferenta.

    2. Dogodne umiejscowienie schroniska do 10 km ( odległość od miejsca pobytu matki i miejsca pobytu dzieci ).

VII. Sposób przygotowania oferty :

1. Oferta  powinna być sporządzona na formularzu ofertowy, którego wzór stanowi  załącznik nr 1   do niniejszego zapytania ofertowego.

VIII. Wymagane dokumenty :

1. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu.

2. W przypadku fundacji i stowarzyszeń–aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

     3. W przypadku pozostałych podmiotów  inny dokument właściwy dla podmiotu.

4. Dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej.

5. Inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym  o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające:

· upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego,

· zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę porozumienia z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipnie,

· upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie.

5. Odpis statutu.

 IX. Miejsce i termin złożenia ofert.

1.Oferty należy złożyć  w siedzibie Urzędu Gminy w Lipnie, ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno (sekretariat urzędu) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.11.2018r. do godziny 12:00, osobiście,    drogą pocztową  lub na adres mailowy: gops[dot][at]uglipno[dot]pl,  z dopiskiem „Oferty – Schronienie”.

     2. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane do kierującego ofertę.

     3. O rozstrzygnięciu oferenci  zostaną poinformowani indywidualnie.

     4. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.

     Hanna Szlągiewicz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Lipnie, tel. 54 2886212

X. Załączniki :

     1. Formularz ofertowy.

     2. Oświadczenie o spełnianiu warunków.

     3. Projekt umowy.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian