ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: Zakup i dostawę fabrycznie nowych pojemników KP-7

Zamawiający:       Gmina Lipno

ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno

www. uglipno.pl

tel.54 2886200, fax 54 2872048

e-mail: m[dot]wysocki[at]uglipno[dot]pl

godziny urzędowania: 7.15 – 15.15, we wtorek 7.15-16.30, w piątek 7.15-14.00

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) – zwanej dalej ustawą oraz zgodnie z Regulaminem udzielania przez Gminę Lipno zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

1.    Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa fabrycznie nowych pojemników KP-7 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do zaproszenia „Opis przedmiotu zamówienia”.

Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia, dotyczy przedsięwzięcia objętego wnioskiem o przyznanie grantu  w ramach projektu grantowego nr RPKP.04.02.00-04-0001/16 pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku Działanie 4.2 Gospodarka odpadami

2.    Osoby upoważnione do kontaktu: Marek Wysocki, tel. 664 977 834, e-mail: m[dot]wysocki[at]uglipno[dot]pl

3.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)   Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem „Formularza ofertowego”, stanowiącego Załącznik do zaproszenia.

2)   Oferta winna być złożona jako skan formy pisemnej oraz winna być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.

3)   Wykonawca składając ofertę powinien wpisać w temacie wiadomości e-mail oznaczenie zgodnie z poniższym: „Oferta w postępowaniu na „Zakup i dostawę fabrycznie nowych pojemników KP-7”.

4)   Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

1)   Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

5)      Miejsce i termin składania ofert:

1)   Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w Urzędzie Gminy Lipno ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno (Sekretariat) w terminie do dnia 17.08.2018 roku, do godz. 10:00.

2)   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6)      Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty jest cena (ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania Zamawiającego).

7)   Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

8)   Informację o udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na swojej stronie podmiotowej BIP

9)   Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia.

10)    W sprawach nieuregulowanych zaproszeniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian