Zaproszenie na XIX Sesję Rady Gminy Lipno w dniu 13 września 2016 roku /wtorek/ o godzinie 10.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 37a Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2016 r., poz. 446 / zawiadamiam, że na dzień 13 września 2016 roku  /wtorek/  o godzinie 1000,  zwołuję XIX sesję Rady Gminy Lipno, która odbędzie się w Urzędzie Gminy Lipno.

Proponowany porządek obrad

  1. Otwarcie sesji:
  2. a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  3. b) przyjęcie porządku obrad,

 

  1. Podjęcie uchwał w sprawach:

 

a/ wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Lipno do realizacji wspólnie z Gminą Fabianki zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 190215C Skórzno-Chełmica Duża” oraz udzielenia Gminie Fabianki wsparcia finansowego,

 

b/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Lipno na 2016 rok,

 

  1. Składanie interpelacji.
  2. Wolne wnioski i zapytania.
  3. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
  4. Zakończenie obrad XIX sesji Rady Gminy Lipno.

Informacje

Rejestr zmian