Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Lipno

                  Lipno, dn. 03.01.2020r.

GOPS.271.1.2020                   

Zapytanie ofertowe

na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych  dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Lipno

Na podstawie art.44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U.z 2019 r. poz. 869 ) w związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019r. poz. 1843)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie

zwraca się do osób zainteresowanych z zapytaniem ofertowym o cenę świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Lipno, świadczonych w miejscu  zamieszkania.

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie,

 1. Mickiewicza 29, 87 – 600 Lipno,

tel. 54 2886212 lub 54 2886226

Przedmiot  zamówienia:

Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu  zamieszkania  w następującym zakresie:

 • usług pedagogicznych – 56 godzin miesięcznie,
 • usług logopedycznych –  52  godziny miesięcznie,
 • usług oligofrenopedagogicznych – 12 godzin miesięcznie,
 • prowadzenie zajęć integracji sensorycznej – 8 godziny miesięcznie,
 • prowadzenie rehabilitacji – 12 godzin miesięcznie.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze będą obejmować: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawniania zaburzonych funkcji organizmu zgodnie z § 2 pkt 1 lit. a oraz § 2 pkt 3 lit b Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. , Nr 189, poz. 1589 z póżn.zm.)

Termin realizacji zamówienia: styczeń 2020r.- grudzień 2020r.

Tryb postępowania: zapytanie ofertowe

Niezbędne wymagania:

Osoba wykonująca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2006r. poz. 943), tj.:

 1. 1. Posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
 2. 2. Wykazać się najmniej półrocznym stażem w jednej z następujących jednostek:

1)  szpitalu psychiatrycznym;

2)  jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3)  placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5)  zakładzie rehabilitacji;

6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 1. 3. Posiadać udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.

Wymagania dodatkowe:

Posiadanie kwalifikacji (kursy, szkolenia) i doświadczenia zawodowego w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Kryteria oceny ofert:

– cena brutto 1 godziny wykonywania usługi, zawierająca koszt dojazdu do miejsca zamieszkania osoby.

Kryterium wyboru stanowi cena .

Informacje dodatkowe:

– niniejsze zapytanie nie obliguje Zamawiającego do zawarcia umowy

– otwarcie oferty cenowej nie ma charakteru publicznego

Sposób przygotowania oferty.

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „FORMULARZ OFERTOWY”. Ofertę cenową należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,  nieścieralnym atramentem lub długopisem ; oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty cenowej w siedzibie Zamawiającego  lub pocztą na kopercie należy umieścić napis

Oferta – „ Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. ”

 

Wymagane dokumenty:

 1. Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w dzień powszedni: od poniedziałku do piątku (jako załącznik).
  2. CV i list motywacyjny opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” i podpisane pod klauzulą przez Wykonawcę.
 2. Dokumenty potwierdzające: wykształcenie (ksero + oryginał do wglądu.)
 3. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
 4. Udokumentowany staż pracy w jednostkach wymienionych w § 3 pkt 2 cytowanego wyżej rozporządzenia.
 5. Posiadane referencje z dotychczasowych miejsc pracy.
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw

publicznych.

 1. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia

publicznego.   

Ofertę można złożyć:

 • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Lipnie, ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno;
 • pocztą tradycyjną na powyższy adres.

 

Ofertę należy złożyć do dnia: 15.01.2020r. do godz. 14:00.

Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.

Wyjaśnienia uzyskać można pod wskazanymi wyżej numerami telefonu – osoba do kontaktu : Danuta Chełmieniewicz.

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie

Hanna Szlągiewicz

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy (wzór)
 2. Oświadczenia

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian