Zapytanie ofertowe: Świadczenie w 2020 r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Lipno

UWAGA: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 23.12.2019 r. do godziny 14.00.

Lipno, dn. 09.12.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie  zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie w 2020 r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Lipno.

CPV:

85311000-2Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

85312000-9 Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

 

1.Nazwa oraz adres zamawiającego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie

 1. Mickiewicza 29

87-600 Lipno

Tel. 54 288 62 12, e-mail: gops[at]uglipno[dot]pl

 1. Tryb udzielania zamówienia.

Niniejsze postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r. poz. nr 1843 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8.

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w 2020 r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Lipno

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – 4 części.

Część 1

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  27 kwietnia 2018 r.  w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni  (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 896). Usługi świadczone będą z wymaganiami określonymi w art. 48a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.).

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 5 osób.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Każdorazowe przyznanie osobie potrzebującej schronienia, odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w tej formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi (w tym odpłatność).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią wydanej decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki.

Część 2

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego, całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych, usług opiekuńczych dla osób bezdomnych, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy oraz usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przyznanie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi osobom bezdomnym, które posiadają decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej, przez okres oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej, jednak nie dłużej niż przez 4 miesiące.

Minimalny standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, oraz minimalny standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi muszą być zgodne z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018, poz. 896). Usługi świadczone będą z wymaganiami określonymi w art. 48a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.)

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie: 5 osób.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Każdorazowe przyznanie osobie potrzebującej schronienia, odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w formie udzielenia tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi ( w tym odpłatność).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem.

 

 

Część 3

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług czasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego w lokalu/noclegowni, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia. Standard podstawowych usług świadczonych w noclegowni, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w których mieści się noclegownia muszą być zgodne z załącznikiem nr 1 z Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018, poz. 896). Usługi świadczone będą z wymaganiami określonymi w art. 48a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.).

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych do noclegowni w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 2 osób.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Każdorazowe przyznanie osobie potrzebującej schronienia, odbywać się będzie na podstawie skierowania do noclegowni wydanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie. Skierowanie zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy.

Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia świadczenia ww. usługi również w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem.

Część 4

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług tymczasowego schronienia umożliwiającego interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym pomieszczeniu (ogrzewalni), wyposażonym co najmniej miejsca siedzące. Standard podstawowych usług świadczonych w ogrzewalni, kwalifikacje osób świadczących w niej usługi oraz standard obiektu, w których mieści się ogrzewalnia muszą być zgodne z załącznikiem nr 4 do z Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018, poz. 896). Usługi świadczone będą z wymaganiami określonymi w art. 48a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.).

Zamawiający przewiduje, że prognozowana, średnia liczba skierowanych do ogrzewalni w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 2 osób.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Każdorazowe przyznanie osobie potrzebującej schronienia, odbywać się będzie na podstawie skierowania do noclegowni wydanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie. Skierowanie zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy.

Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia świadczenia ww. usługi również w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem.

 1. Termin wykonania usługi

Usługa ciągła -od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. , przy czym:

Schronisko, w tym schronisko z usługami opiekuńczymi –cały rok

Noclegownia-cały rok

Ogrzewalnia od dnia 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.; od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu –dotyczy części od 1 do 4

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę,
 • posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do prawidłowego wykonania usługi,
 • pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia

oraz

spełniają standard podstawowych usług zgodnie z Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018, poz. 896). Usługi świadczone będą z wymaganiami określonymi w art. 48a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.).

 1. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału
  w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 5 przedmiotowego zapytania ofertowego Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć: oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – oświadczenie zawarte jest w treści oferty;

 1. Opis sposobu obliczenia ceny – dot. części od 1 do 4

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego – zgodnie z drukiem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 1. Kryteria oceny oferty – dot. części od 1 do 4

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryterium oceny ofert:

 • cena jednostkowa (od osoby) oferty brutto: 100%
 • dogodne umiejscowienie schroniska do 10 km ( odległość od miejsca pobytu matki i miejsca pobytu dzieci)

W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem dokonywania poprawek, o których mowa w pkt. 8.

 1. Miejsce i termin oraz sposób złożenia ofert/y

Ofertę/y należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Lipnie, ul. Mickiewicza 29, 87-600  Lipno. Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną na adres e-mail: gops[at]uglipno[dot]pl (skan z podpisem) wyłącznie na formularzu pn. „TREŚĆ OFERTY” będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania w terminie do dnia 17 grudnia 2019 r.  do godziny 14:00 z dopiskiem na kopercie lub w treści wiadomości „Zapytanie ofertowe–usługi schronienia – część nr ……” (nr części należy dopisać zgodnie ze składaną ofertą).

Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawia w ofercie:

–  oczywiste omyłki pisarskie,

– oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę uprawnioną.

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie Pani Hanna Szlągiewicz, tel. 54 288 62 12.

 

 1. 10. Załączniki do zapytania ofertowego:
 • druk treść oferty – zał. nr 1
 • wzór umowy – zał. nr 2 – schronisko
 • wzór umowy – zał. nr 3 – schronisko z usługami opiekuńczymi
 • wzór umowy – zał. nr 4 – noclegownia
 • wzór umowy – zał. nr 5 – ogrzewalnia

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian