Zarządzenie Nr 191/17 Wójta Gminy Lipno z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 191/17

Wójta Gminy Lipno

z dnia 12 lipca 2017 roku

 

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art. 9g ust. 2 i art. 91d pkt 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674).

Wójt Gminy Lipno zarządza co następuje:

§1.   W celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego powołać Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Punktu Przedszkolnego w Jastrzębiu Pani Patrycji Mularskiej, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w następującym składzie:

 

1. przewodniczący                     – Kazimierz Mątowski –  przedstawiciel organu

prowadzącego szkoły,

2. członek                                   – Elżbieta Urbańska – przedstawiciel Kuratorium   Oświaty,

3. członek                                   – Agnieszka Rygielska – ekspert z listy MEN,

4. członek                                   – Izabela Ćwiklińska – ekspert z listy MEN,

5. członek                                   – Irena Retlikowska – dyrektor szkoły,

 

 

§2.   Wykonanie zarządzenia powierzyć kierownikowi SAPO.

 

§3.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Informacje

Rejestr zmian