Zarządzenie Nr 235/2018 Wójta Gminy Lipno w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

ZARZĄDZENIE NR 235/2018

Wójta Gminy Lipno

z dnia 28 lutego 2018r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(Dz. U z 2016 r., poz. 1817z późn. zm. [1]), art.30 ustawy o samorządzie gminy(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875),  na podstawie uchwały Rady Gminy Lipno z dnia 23 listopada 2017 r. Nr XXXI/224/17 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipno Z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, zarządzam co następuje:

1. Dokonuje się ogłoszenia wyników w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2018 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lipno w roku 2018.

2. Ogłoszenie o wynikach konkursu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Ogłoszenie o wynikach opublikowano na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipno.

4. Wykonanie zarządzeni powierza się referentowi ds. zarządzania kryzysowego, organizacji pozarządowych i transportu.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik nr  1

do zarządzenia Nr 235/2018

Wójta Gminy Lipno

z dnia 28.02.2018r.

 

Oferty, które uzyskały  największą liczbą punktów dla poszczególnych zadań  konkursu to:

 

L.P. Tytuł zadania Nazwa oferenta Wysokość przyznanych środków publicznych
1 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej, piłki siatkowej plażowej, tenisa stołowego w oparciu o szkolną i gminną bazę sportową na rzecz mieszkańców Gminy Lipno. LZS JASTRZĘBIE 28 000,00
2 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej na terenie Gminy Lipno na rzecz jej mieszkańców. TS ORION POPOWO 33 000,00
3 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej, tenisa stołowego, koszykówki, szachach, lekkoatletyki oraz pozostałych dyscyplin  na terenie Gminy Lipno  na rzecz  jej mieszkańców. MIEJSKO-GMINNY SZKOLNUY ZWIĄZEK SPORTOWY W LIPNIE 4 000,00

 

[1]  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i z 2017r. poz. 60, poz.573

Informacje

Rejestr zmian