Zarządzenie nr 86/20 Wójta Gminy Lipno z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2020 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

ZARZĄDZENIE NR 86/20

WÓJTA GMINY LIPNO

z dnia 11 lutego  2020 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych
w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2020 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U z 2019 r., poz. 688),art.30 ustawy o samorządzie gminy(Dz. U. z 2018 r., poz. 994), na podstawie uchwały Rady Gminy Lipno z dnia 18 listopada 2019 r. Nr XII/56/2019 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipno Z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, zarządzam co następuje:

  • 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych
    z realizacją zadań Gminy Lipno w 2020 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Lipno.
  • 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  • 3. Ogłoszenie o konkursie opublikowano na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,
    w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipno.
  • 4. Wykonanie zarządzeni powierza się referentowi ds. zarządzania kryzysowego, organizacji pozarządowych i transportu.
  • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian