Zarządzenie Wójta Gminy Lipno Nr 21/19 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

ZARZĄDZENIE NR 21/2019

Wójta Gminy Lipno

z dnia 14 lutego 2019r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(Dz. U z 2018 r., poz. 450), art.30 ustawy o samorządzie gminy (Dz. U. z 2018 r., poz. 994),  na podstawie uchwały Rady Gminy Lipno z dnia 29 listopada 2018 r. Nr II/4/2018 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipno Z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się ogłoszenia wyników w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2019 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lipno w roku 2019.

§ 2. Ogłoszenie o wynikach  konkursu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o wynikach opublikowano na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipno.

§4. Wykonanie zarządzeni powierza się referentowi ds. zarządzania kryzysowego, organizacji pozarządowych i transportu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian