Zarządzenie Wójta Gminy Lipno w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji na realizacje zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Lipno

WÓJT GMINY LIPNO
INFORMUJE

O MOZLIWOSCI UZYSKANIA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU RATOWNICTWA WODNEGO

 

I. Podmioty uprawnione:

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty, o których mowa w art. 12 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Lipno.

II. Rodzaj zadania:

Dotacja zostaje udzielona na następujące zadania publiczne:

1) utrzymanie gotowości ratowniczej;

2) prowadzenie działań ratowniczych;

3) organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników;

4) utrzymanie w gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego;

5) prowadzenie dokumentacji wypadków.

III. Terminy i warunki realizacji zadania:

1.      Dotacja zostanie udzielona z pominięciem konkursu, na skutek oferty złożonej, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. z 2018r. poz. 2057). Oferta powinna zawierać, w szczególności:

1)      szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji;

2)      termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

3)      kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania;

4)      informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;

5)      informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych, w tym pochodzących z innych źródeł.

2.      Realizacja zadania przewidziana jest w terminie od dnia zawarcia umowy dotacyjnej do dnia 31 grudnia 2019 roku.

IV. Wysokość środków publicznych przeinaczonych na realizację zadania w 2019r.:

1.Na realizację zadania w 2019 roku przeznaczono kwotę w wysokości 10 000,00 zł.

2. Kwota ta może ulec zmniejszeniu, jeżeli zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy Lipno w części przeznaczonej na realizacje zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia niniejszej informacji lub w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem.

3. Złożenie oferty na realizacje zadania publicznego nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji celowej we wnioskowanej wysokości.

V. Termin  i warunki składania ofert:

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. z 2018r. poz. 2057). Wzór ofert dostępny jest na stronie internetowej www.bip.uglipno.pl, zakładka „Organizacje pozarządowe.”

2. Oferta wraz z załącznikami musi być opieczętowana i podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. Kopie dokumentów dołączonych do oferty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem i również podpisane przez osoby upoważnione na każdej stronie.

3. Do oferty powinny być załączone niżej wymienione załączniki:

1) potwierdzenie uprawnień podmiotu do wykonywania ratownictwa wodnego ,tj. posiadanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego, wydanej na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych;

2) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólna niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru- dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,

4) statut lub równoważny dokument (uchwała właściwego organu) określający zakres prowadzonej działalności, stanowiącej działania w sferze pożytku publicznego,

5) wykaz ratowników wodnych wraz ze z kserokopiami ich kwalifikacji,

6) harmonogram płatności,

7) oświadczenie oferenta, o niezaleganiu z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne;

8) oświadczenie o nieprowadzeniu przeciwko oferentowi postepowania egzekucyjnego na podstawie przepisów prawa cywilnego i administracyjnego,

9) wykaz posiadanego sprzętu pływającego i ratowniczego do wykonania zadania w zakresie ratownictwa.

4. Oferty z dopiskiem ”Oferta realizacji zadania – bezpieczeństwo na obszarach wodnych na terenie Gminy Lipno 2019” należy przesłać pocztą na adres korespondencyjny :

Urząd Gminy Lipno

ul. Mickiewicza 29

87-600 Lipno

lub złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Lipno w terminie do dnia 5 kwietnia  2019r. do godziny 14:00. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty lub data  wpływu przesyłki do Urzędu Gminy Lipno.

5. Oferta wraz z załącznikami powinna zostać przygotowana w sposób uniemożliwiający wypadniecie jakiegokolwiek dokumentu z oferty(segregator,teczka).

6. Oferty złożone na innych drukach , niekompletne, niespełniające warunków wskazanych w pkt. III ust. 2  niniejszej informacji oraz złożone po terminie zostaną odrzucone.

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Przy rozpatrywaniu ofert na realizacją zadania Wójt Gminy Lipno:

1)      dokonuje oceny możliwości i realizacji zdania publicznego przez podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego;

2)      ocenia przedstawioną kalkulacje kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3)      ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób je realizujących;

4)      oczenia czy zadanie spełnia wymogi określone uchwałą;

5)      ustala zakres terytorialny realizacji zadania;

6)      ustala planowany udział środków finansowych własnych u środków z innych źródeł na realizacje zadania;

7)      ustala planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków podmiotu uprawnionego.

VII Udzielenie dotacji:

1.      Decyzje o przyznaniu dotacji celowej podejmuje Wójt Gminy Lipno w formie odrębnego zarządzenia.

2.      Przyznanie dofinansowania w formie dotacji celowej następuje , pod rygorem nie ważności, na podstawie pisemnie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Lipno a podmiotem uprawnionym do wykonania ratownictwa wodnego na terenie Gminy Lipno.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian