Zarządzenie Wójta Gminy Lipno w sprawie ogłoszenia informacji o uzyskaniu dotacji na realizacje zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Lipno

ZARZĄDZENIE NR 30 /2019

Wójta Gminy Lipno

z dnia 19 kwietnia 2019r.

w sprawie ogłoszenia informacji o uzyskaniu dotacji na realizacje zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Lipno

Na podstawie § 3 uchwały Nr XXXVII/269/18  Rady Gminy Lipno z dnia 15 czerwca 2018r. w sprawie ogłoszenia zasad postepowania w sprawach udzielenia dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz.1432 i poz. 2500), zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się ogłoszenia informacji o uzyskaniu dotacji na realizacje zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Lipno roku 2019 .

§ 2. Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie  opublikowano na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipno.

§4. Wykonanie zarządzeni powierza się referentowi ds. zarządzania kryzysowego, organizacji pozarządowych i transportu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian