Zarządzenie Wójta Gminy Lipno w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

ZARZĄDZENIE NR  75/2016

Wójta Gminy Lipno

z dnia 18 stycznia 2016r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 poz. 1118 ze zm.[1][1]),art.30 ustawy o samorządzie gminy(Dz. U. z 2013r. Nr 594 z późn. zm.[2][2]),  na podstawie uchwały Rady Gminy Lipno z dnia 17 listopada 2015 r. Nr XI/73/15 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipno Z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, zarządzam co następuje:

  • 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2016 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lipno.
  • 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  • 3. Regulamin otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
  • 4. Ogłoszenie o konkursie opublikowano na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipno.
  • 5. Wykonanie zarządzeni powierza się referentowi ds. zarządzania kryzysowego, organizacji pozarządowych i transportu.
  • 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian