Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i / lub odprowadzanie ścieków

Załatw sprawę w sposób tradycyjny z wizytą w Urzędzie lub

załatw sprawę elektronicznie na platformie eurzad.uglipno.pl

  • Wydział Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Promocji i Rozwoju Gminy
  • Termin załatwienia W terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku
  • Osoba kontaktowa Natalia Majda
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Lipno
   ul. Mickiewicza 29
   87-600 Lipno
   II piętro, pokój nr 28
  • Telefon kontaktowy 54 288 62 19
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Lipno
   ul. Mickiewicza 29
   87-600 Lipno
   II piętro, pokój nr 28
  • Wymagane dokumenty 1) wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i / lub odprowadzanie ścieków,
   2) aktualne pełnomocnictwo (jeżeli umowę zawiera przedstawiciel właściciela lub większości współwłaścicieli),
   3) protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości (dokument niezbędny w przypadku zmiany dotychczasowego odbiorcy usług),
   4) protokół odbioru przyłącza wodociągowego i / lub kanalizacyjnego (dokument niezbędny w przypadku nowych przyłączy).
  • Opłaty Nie pobiera się
  • Tryb odwoławczy W sprawach spornych dotyczących odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i / lub odprowadzanie ścieków - na wniosek strony rozstrzyga organ regulacyjny w drodze decyzji. Organem regulacyjnym jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku. Od decyzji, o której mowa powyżej, służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
  • Uwagi

   Umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zawieramy w przypadku:

   1) wybudowania nowego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego do nieruchomości,

   2) nabycia nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,

   3) zawarcia umowy najmu, dzierżawy lub innej dotyczącej nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (w/w umowy powinny zawierać zgodę właściciela na podpisanie umowy przez użytkownika),

   4) śmierci dotychczasowego odbiorcy usług, z którym była zawarta umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

  • Podstawa prawna

   – Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j., Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)

   – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740)

   – Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gm. Lipno zatwierdzony uchwałą Nr III/11/2018 Rady Gminy Lipno z dnia 19 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. 2018.6794) zmieniony uchwałą zmieniającą nr IV/17/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 18 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. 2019.536)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian