Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa tłucznia kamiennego

Lipno, dnia 13-01-2020 r.

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP pod nr 636976-N-2019, data zamieszczenia: 2019-12-27 r,  Numer sprawy: RGK.271.20.2019/2020. Nazwa zadania: „Dostawa tłucznia kamiennego”. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

BUDO-KRUSZ, Marcin Nadrowski, ul. Południowa 7, 87-600 Lipno

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełniają wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny. W prowadzonym postępowaniu złożono 2 oferty. Wykaz Wykonawców wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert:

Nr oferty  

Nazwa Wykonawcy

Kryterium 1 Kryterium 2 Suma zdobytych punktów
Cena Oprocentowanie
Waga 60% Termin dostawy 40%
1 ŻWIR-POL

Halina Kaniecka

Wilczogóra 2

09-200 Sierpc

52,70 40,00 92,70
2 BUDO-KRUSZ

Marcin Nadrowski

ul. Południowa 7

87-600 Lipno

60,00 40,00 100,00

 

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wyborze, art. 94 ust 1 pkt. 1 Pzp. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

Z upoważnienia

Wójta Gminy Lipno

mgr Grzegorz Koszczka

    • Nr przetargu 636976-N-2019

Informacje

Rejestr zmian