Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przebudowa drogi gminnej nr 170604 C Kolankowo – Karnkowo

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP pod nr 578699-N-2018; data zamieszczenia: 2018-06-25. Numer sprawy: RGK.271.23.2018. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 170604 C Kolankowo – Karnkowo”. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. Nr poz. 1579) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełniają wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny. W prowadzonym postępowaniu złożono 2 oferty. Wykaz Wykonawców wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert:

Nr oferty  

Nazwa Wykonawcy

Kryterium 1 Kryterium 2 Suma zdobytych punktów
Cena Długość okresu udzielanej gwarancji w miesiącach
Waga 60% Waga 40%
1 Firma Inżynieryjno Drogowa Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8, 87-800 Włocławek Oferta odrzucona art. 89 ust 1, pkt. 7a
2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.,

ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

60,00 40,00 100,00

Na podstawie art. 89 ust 1, pkt. 7a Zamawiający odrzucił jedną oferte. Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wyborze., art. 94 ust 1 pkt. 1 Pzp. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

Lipno, dnia 01–10–2018 r.

Kierownik Zamawiającego:

Wójt Gminy Lipno

Andrzej Piotr Szychulski

    • Nr przetargu 578699-N-2018

Informacje

Rejestr zmian