Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Lipno

Lipno, dnia 05–06–2018 r.

  RGK.271.17.2018

(nr ref. postępowania)


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP pod nr 562093-N-2018; data zamieszczenia: 2018-05-22. Numer sprawy: RGK.271.17.2018. Nazwa zadania: „Usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Lipno”. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. Nr poz. 1579) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „KOLMEX” Kolankowo 26, 87-600 Lipno

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełniają wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny. W prowadzonym postępowaniu złożono 5 ofert. Wykaz Wykonawców wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert:

Nr oferty  

Nazwa Wykonawcy

Kryterium 1 Kryterium 2 Kryterium 3 Suma zdobytych punktów
Cena Organizacja demontażu Termin wywozu po demontażu
Waga 60% Waga 20% Waga 20%
1 P.P.H.U. „eko grunt”, ul. Goleszowska 15/20, 43-300 Bielsko-Biała 59,22 20,00 20,00 99,22
2 Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Mikorzyn 19, 87- 732 Lubanie 43,91 20,00 20,00 83,91
3 PRO-EKO Serwis SP. z o.o.

Bierzewice 62, 09-500 Gostynin

56,45 20,00 10,00 86,45
4 Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa

56,81 20,00 20,00 96,81
5 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „KOLMEX” Kolankowo 26, 87-600 Lipno 60,00 20,00 20,00 100,00

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 

Kierownik Zamawiającego:

Wójt Gminy Lipno

Andrzej Piotr Szychulski

    • Nr przetargu 562093-N-2018

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian