Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zakup paliwa do pojazdów jednostek organizacyjnych Gminy Lipno

Lipno, dnia  06-12-2019 r.

 

  RGK.271.19.2019

(nr ref. postępowania)


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP pod nr 624110-N-2019; data zamieszczenia: 19.11.2019 r. Numer sprawy: RGK.271.19.2019. Nazwa zadania: „Zakup paliwa do pojazdów jednostek organizacyjnych Gminy Lipno”. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Polski Koncern naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7, 09-411 Płock

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełniają wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny. W prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę. Wykaz Wykonawców wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert:

Nr oferty  

Nazwa Wykonawcy

Kryterium 1 Kryterium 2 Suma zdobytych punktów
Cena Upust
Waga 60% Waga 40%
1 Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna

ul. Chemików 7, 09-411 Płock

60,00 40,00 100,00

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wyborze., art. 94 ust 1 pkt. 2 Pzp. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

Kierownik Zamawiającego:

Z-up. Wójta Gminy Lipno

mgr Grzegorz Andrzej Koszczka

 

    • Nr przetargu 624110-N-2019

Informacje

Rejestr zmian