Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Gminy Lipno 20 czerwca 2017 roku /wtorek/ o godzinie 13.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 37a Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2016 r., poz. 446 / zawiadamiam, że na dzień  20 czerwca  2017 roku  /wtorek/  o godzinie 1300,  zwołuję XXVII sesję Rady Gminy Lipno, która odbędzie się w Bibliotece Publicznej Gminy Lipno z siedzibą w Jastrzębiu.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie sesji:

a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b) przyjęcie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Lipno,

d) sprawozdanie Wójta Gminy z działalności od czasu poprzedniej sesji i z wykonania uchwał.

 

2.  Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lipno na lata 2015-2020,

 

b/ utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Karnkowie,

 

c/ dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Lipno za pomocą innego instrumentu płatniczego,

d/ zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,

e/  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu w 2017 r.,

f/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu w 2017 r.,

g/  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Lipno na 2017 rok,

h/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2017-2025.

3. Składanie interpelacji.

4. Wolne wnioski i zapytania.

5. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

6. Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Gminy Lipno.

Informacje

Rejestr zmian