Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Gminy Lipno w dniu 26 października 2017 r. o godzinie 10.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 37a Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm./ zawiadamiam, że na dzień 26 października  2017 roku  /czwartek/  o godzinie 1000,  zwołuję XXX sesję Rady Gminy Lipno, która odbędzie się w Urzędzie Gminy Lipno ul. Mickiewicza 29.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie sesji:

a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b) przyjęcie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Lipno,

d) sprawozdanie Wójta Gminy z działalności od czasu poprzedniej sesji i z wykonania uchwał.

2.  Informacja z wykonania budżetu Gminy Lipno za I półrocze 2017 roku,

3.  Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Utworzenie Przedszkola samorządowego w miejscowości Karnkowo”,

b/ ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipno,

c/ utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Maliszewie,

d/ utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Trzebiegoszczu,

e/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Lipno na 2017 rok.

4. Składanie interpelacji.

5. Wolne wnioski i zapytania.

6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

7. Zakończenie obrad XXX sesji Rady Gminy Lipno.

Informacje

Rejestr zmian