Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Gminy Lipno, która odbędzie się 19 grudnia 2017 r. w Radomicach

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 37a Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2017 r., poz. 1875/ zawiadamiam, że na dzień  19 grudnia 2017 roku  /wtorek/  o godzinie 1000,  zwołuję XXXII sesję Rady Gminy Lipno, która odbędzie się w Bibliotece w Radomicach.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie sesji:

a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b) przyjęcie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Lipno,

d) sprawozdanie Wójta Gminy z działalności od czasu poprzedniej sesji i z wykonania uchwał.

2.  Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na własność Gminy Lipno,

b/ zatwierdzenia planu pracy – kontroli Komisji Rewizyjnej,

c/ zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Lipno na 2017 rok,

d/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2017-2025,

e/ uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Lipno na rok 2018,

f/ uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2018-2027,

g/ uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018 rok.

3. Składanie interpelacji.

4. Wolne wnioski i zapytania.

5. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

6. Zakończenie obrad XXXII sesji Rady Gminy Lipno.

Informacje

Rejestr zmian